Draudzes kopsapulce noklausījās valdes ziņojumu par pēdejo darbības gadu, revīzijas komitejas slēdzienu, nolēma pārreģistrēt draudzi atkal uz vēl vienu gadu pēc likuma kārtības, un pārrunāja turpmāko draudzes telpu jautājumu. 

Pilnais draudzes valdes ziņojums šeit izklāstīts:

VALDES ZIŅOJUMS 2014. GADA KĀRTĒJAI KOPSAPULCEI

2014. gada 14. septembrī.

Pārskata periods: 2013. gada 8. septembris – 2014. gada 14. septembris

1) Draudzes nodibināšana un nostiprināšana

Draudzi nodibināja 2009. gada 20. septembrī, un Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (UR) to reģistrēja kā reliģisku organizāciju 2009. gada 30. novembrī. Latvijas likumi nosaka, ka jaunām draudzēm ir pirmos 10 gadus katru gadu jāpārreģistrējas. Valde gatavojās atkārtoti pārreģistrēt Draudzi, iesniedzot pārreģistrācijas dokumentus līdz 2014. gada septembra beigām.

2) Draudzes garīgā darbība

Kopš 2013. gada kopsapulces, Draudze ir noturējusi 13 dievkalpojumus; kopumā kristīti 6 bērni, kristīti un iesvētīti 3 pieaugušie, laulāti 2 pāri un izvadīti 3 aizgājēji (draudzes locekļu piederīgie).  Draudzes aktīvo locekļu skaits ir 71, kas ir mazs samazinājums salīdzinot ar 75 pirms gada.

Bez šaubām svarīgākais šī gada notikums bija mūsu diakones Ievas Puriņas ordinācija par mācītāju, kas notika 9. februārī, Metodistu baznīcā. Draudze arī uzsāka Bībeles stundas, jaunās mācītājas vadībā, bet līdz šim dalībnieku Bībeles stundās ir bijuši maz. Draudze arī piedalijās vēlēšanās par jaunu LELBĀL arhibīskāpu. Par Draudzes garīgo dzīvi Kopsapulcei tuvāk ziņo Draudzes garīgais vadītājs, prāvests Klāvs Bērziņš.

3) Valde un vadība

2009. gada 20. sept., Draudze ievēlēja uz neierobežotu termiņu prāvestu Klāvu Bērziņu par Draudzes garīgo vadītāju. Līdz ar 9. februāra priecīgo notikumu, kad mūsu draudzē ordinēja Ievu Puriņu, mūsu draudze ir bagātāka – mums ir divi mācītāji, kas var vadīt garīgo darbu.

Draudzes valdē ievēlētas sekojošās personas:

a) 2012. gada 16. septembrī Draudzes kopsapulce ievēlēja valdi sekojošā sastāvā: Andris Bērziņš, Klāvs Bērziņš, Dzintra Bungs, Ivars Embrekts, Viktors Melbārdis, Ivars Roberts Slokenbergs, Inga Tenisa, Toms Treifelds, Velga Vēvere. 2013. gada 8. septembrī no valdes izstājās Ivars Roberts Slokenbergs, un ievēlēja Ievu Puriņu un Rutu Zadziorsku.

2012. gada 16. sept., Draudzes kopsapulce ievēlēja sekojošos revīzijas komisijas locekļus:

Māris Slokenbergs, Ģirts Zēgners.

Draudzes valde ir sadalījusi amatus sekojoši: Andris Bērziņš – Valdes priekšsēdētājs; Toms Treifelds – Valdes priekšsēdētāja vietnieks; Viktors Melbārdis – Kasieris; Biedrzine – Dzintra Bungs. Svētdienas skolu vada Ingrīda Kariņa-Bērziņa.

4) Svētdienas skoliņa

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir sniegt ticības mācību Draudzes locekļu bērniem. Svētdienas skola pulcina Draudzes dievkalpojuma apmeklētājus vecumā no 3-13g. Nodarbības notiek kārtējo dievkalpojumu laikā, gan ar bērnu līdzdalību dievkalpojumā, gan arī atsevišķās mācību stundās baznīcas pagrabtelpās.

Skolas darbība: 2013. – 2014.g. mācību gadā mēs tikāmies 12 reizes. Skolas nodarbībās piedalījās no 6 līdz pat vairāk nekā 11 bērniem. Nodarbības bērniem ir bez maksas; esam pateicīgi par draudzes finansiālo atbalstu, kā arī par atsevišķiem ziedojumiem materiālu iegādei.

Mācību programma: Mācībām izmantojam LELB izdoto mācību programmu „Pieaugot Kristū.” Šis materiāls tiek papildināts ar Bībeles lasījumiem, dziesmām, rotaļām, darba lapām un radošajiem darbiem.

Pasākumi: Skolas bērni ir vairākkārt uzstājušies draudzes sadraudzības pēcpusdienās, nodziedot garīgas dziesmas. Bērni ir arī kuplinājuši dievkalpojumus, kā arī svinīgi ienesot karogu Valsts svētkos. 2013. gada decembrī skola sagatavoja un uzveda Ziemassvētku priekšnesumu. Šī gada uzvedums pirmo reizi notika Kristus piedzimšanas Svētku dievkalpojuma laikā, kurā bērni uzveda lugu “Eņģeļi piekalnē”. 2014.-2015. mācību gadā esam ieplānojuši 12 nodarbībās.

RED Svētdienas skolas skolotājas: Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Inga Tenisa

5) Labdarība

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir veicināt labdarību. Draudze vāc ziedojumus labdarības mērķiem no draudzes locekļiem, labvēļiem un plašākas sabiedrības Latvijā. No mūsu pašu savāktiem līdzekļiem pa šo gadu esam ievērojami palielinājuši labdarības darbību: noziedojām €2272,12 labdarībai no saviem līdzekļiem, salīdzinot ar apmēram €1100 iepriekšējā salīdzinošā periodā. 2010. gadā draudze nolēma vismaz 10% no katra Dievkalpojuma kolektes (pēc visu rēķinu nomaksāšanas), nodot draudzes labdarības mērķiem. Šajā gadā šis mērķis ir stipri pārsniegts – no kolektes ieņēmumiem esam labdarībai ziedojuši 63%.

Papildus uzdevums Draudzei ir būt par „Labdarības tiltu” starp ziedojumu saņēmējiem un ziedotājiem Latvijā un ārpus Latvijas. Ar mūsu Draudzes starpniecību vēlamies rūpēties un garantēt, lai visi ziedojumi sasniegtu savu mērķi un nonāktu tur, kur tie paredzēti. Ja ziedojums ir bez konkrēta mērķa, tad Draudzes valde nolemj, kādam mērķim atvēlēt ziedojumu. Šis mērķis jau tiek īstenots – pēdejā gada laikā esam nogādājuši 250 Ls LELBA ziedojumu un palīdzam Zviedrijas luterāņu baznīcai nogādāt ziedojumus Latvijā.  

Zviedrijas luterāņu baznīca nodeva mūsu gādībā €4008,96, no kuriem €2583,65 ir jau noziedots trim dažādiem mērķiem:

·      €1135,45 Alūksnes novada pašvaldībai Ziemeru pamatskolas skolēnu pusdienām (19 bērni)

·      €1000,00 Kandavas internātvidusskolai trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai

·      €448,20 Rugāju novada domei internāta skolēnu ēdināšanai

Divi no ziedojumiem iniciēti pēc Zviedrījas baznīcas vēlmēm, bet Kandavas vidusskolas ziedojums pēc mūsu ieteikuma, un mūsu draudzes locekles Edīte Bērziņa un Dzintra Bungs arī apciemoja skolu. Atlikusi Zviedrijas luterāņu baznīcas nauda mūsu kontā ir €1425,31.

Atsevišķi no mums uzticētās “labdarības tilta” naudas, draudze aktīvi savāca un ziedoja naudu pēdejā gada laikā. Turpinājām jau ierasto sadarbību ar Rugāju vidusskolu, skolas pirmklasniekiem sagādājot jaunas skolas somas ar burtnīcu un rakstāmlietu komplektiem. Ar to mēs palīdzējām Rugāju skolu pirmklasniekiem uzsākt 1. mācību gadu skolā. Šogad skolā bija lielāks skaits bērnu – kopā 20. Šī gada akcijai tika savākti īpaši ziedojumi €1068,73 apmērā. No draudzes kases papildus ziedojām €522,77, kopā samaksājot €1591,50 par skolas somām un komplektiem – gandrīz trīs reiz lielāka summa kā iepriekšējā gadā. Rugāju skolu pirmajā mācību dienā, 2014. gada 1. septembrī, apciemoja prāv. Klāvs Bērziņš un valdes locekle Dzintra Bungs un nodeva sveicienus no draudzes. Kontaktus ar Rugāju pamatskolu uztur Dzintra Bungs.

2014. gada 19. maijā draudze noorganizēja Rugāju pirmklasniekiem ekskursiju pa Rīgu un ciemošanos Rīgas evaņģēliskā Draudzē. Rugāju ciemiņus Lido atpūtas centrā sagaidīja Inga Tenisa, Dace Embrekta un Dzintra Bungs. Pēc kopīgām pusdienām un izklaidēm, Ruta Zadziorska vadīja interesantu ekskursiju pa Vecrīgu. Tad visi ekskursanti devās uz īpašu Vasarsvētku dievkalpojumu Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Pēc dievkalpojuma baznīcēniem un svētdienas skolas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Rugāju ciemiņiem un mieloties ar ciemiņu gardajiem ciema kukuļiem.

Draudzes valde arī nolēma atbalstīt Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas zupas virtuvi ar ziedojumu €426,86 apmērā.

6) Finansu pārskats

Draudzes darbība, kopš pēdejās kopsapulces 2013.gada septembrī ir vērtējama kā finansiāli stabīla ar ievērojami palielinātu ziedojumu un labdarbības aktivitāti.  Kopš 2014.g. 1. janvāra valsts valūta tika mainīta no lata uz eiro. Lai ērtāk vērtēt draudzes ienākumus un izdevumus gadu griezumā un salīdzināt ar iepriekšejiem gadiem, visas finansu pārskata pozīcijas tika konvertētas uz eiro pēc noteiktā maiņas kursa. Ziņojumam klāt pievienota finanšu tabula.

Draudzes kopējie ieņēmumi pēdējā gada laikā bija €10036,96, ko veidoja kolekts €3619,74 un ziedojumi €6417,22, tai skaitā no divām organizācijām – LELBA €355,72 (Ls 250,00) un Lettiska Hjalpinsamlingen Zviedrijā €4008,96 (Ls 2817,51). Pārejo summu €2053,27 saziedoja draudzes locekļi un labvēļi. Skatoties uz kolekta ieņēmumiem dalīts uz vienu dievkalpojumu tie bija €258,55, kas ir salīdzinoši zemāks nekā iepriekšejos gados. Iespējams, tas ir daļēji skaidrojams ar pāreju uz eiro.

Draudzes lielākie izdevumi bija baznīcas nomas maksa, kopā €1880,07 un labdarbības ziedojumi €4855,77. Ar dievkalpojumiem saistītie izdevumi darbiem (ērģeļniece, citi mākslinieki un saimniecības palīdze) sanāca €805,87, un citiem iepirkumiem (pārtikai, lapiņu drukāšanai utt.) sanāca €636,77.

Ieņēmumu un izdevumu atlikums pēdējo gadu laikā ir €1316,59, ja skaita labdarības tilta ziedojumu ieņēmumus un izdevumus. Ja atskaita nost citu organizāciju ziedoto pārvaldīto naudu, tad atlikums ir neliels zaudējums, -€464,44. Draudzes bankas konta atlikums uzsākot darbības gadu 2013.g. 1. septembrī bija €4541,52 un to noslēdzot 2014.g. 31.augustā bija €5571,49, tai skaitā €1425,31 Zviedrijas baznīcas ziedotā nauda.

Draudzei nokārtoja VID atskaites līdz 2012. gadam, vēl jānodod 2013. gada VID atskaites, kuras kasieris gatavos nākamajā mēnesī.

7) Draudzes mājas lapa un sabiedriskās attiecības

Draudze 2014. gadā izveidoja jaunu mājas lapu, kas apskatāma www.REdraudze.lv.  Jaunā mājas lapa ir gan pievilcīgāka lasītājiem, darbojas arī uz moderniem viedtālruņiem un to ir ļoti viegli papildināt ar jaunu informāciju.  Jaunās lapas izveide un informācijas pārnešanas process draudzei izmaksājis €200. Valde turpinās mājas lapu attīstīt un pilnveidot, lai tā atspoguļotu Draudzes vērtības, sniegtu būtisku informāciju par Draudzes darbību un piesaistītu jaunus Draudzes locekļus.

Draudze arī turpina strādāt ar medijiem un dažādām publikācijām, lai sekmētu draudzes atpazīstamību un piesaistītu jaunus draudzes locekļus. Sakarā ar Ievas Puriņas ordināciju, daudz tika rakstīts presē, tai skaitā žurnālos IR un Ieva, interneta portālos TVNet un Apollo.lv, kā arī televīzijas ziņās Panorāma un avīzē Neatkarīgā Rīta Avīze.

8) Telpas

Draudze līdz šim ir īrējusi Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas telpas dievkalpojumiem, svētdienas skolai un sabiedriskiem pasākumiem. 14. augustā saņēmām vēstuli no draudzes, ka tā vairs neizīrēs mums telpas pēc septembra dievkalpojuma. Starplaikā esam jau meklējuši alternatīvas telpas un visdrīzāk atradīsim iespējas vai nu Anglikāņu baznīcā vai Metodistu baznīcā, bet gala sarunas vēl nav risinātas un lēmums nav pieņemts.

9) Sabiedriskā komiteja

Draudzes sabiedrisko komiteju vada Edīte Bērziņa. Sabiedriskā komiteja gādā par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem un par baznīcas izpušķošanu īpašos gadījumos. Valde izsaka lielu paldies Edītei, kā arī visiem palīgiem par ieguldīto laiku un darbu gādājot par Draudzes locekļu labsajūtu.  

Rīgas evaņģēliskās draudzes valde