Par mums

Kas ir Rīgas evaņģēliskā draudze?

Mēs esam evaņģēliski luteriska draudze, kura aicina visus, kuri vēlas lūgt Dievu un saņemt svētos sakramentus sadraudzīgā vidē. Mūsu draudzes simbols - gailis - atgādina ikkatram pamodināt savu sirdi Dievam. Mēs esam atvērti jaunām idejām, uzsveram mīlestību savam līdzcilvēkam un piekopjam tradīcijas, kādas bija raksturīgas latviešu luterāņu baznīcai pirms 2. pasaules kara un arī šodienas Rietumeiropas luterāņu baznīcās. Piemēram, mēs lūdzam Dievu, stāvot kājās, un mēs atbalstam sieviešu ordināciju un pilntiesīgu līdzdarbību draudzes garīgajā dzīvē. Dievkalpojumi ilgst apmēram stundu, un pēc dievkalpojuma pulcējamies baznīcas pagraba zālē uz sadraudzības galdu. Draudzē darbojas svētdienas skoliņa, notiek kristības, iesvētības un dažādi kopīgie pasākumi kristīgā garā.

Mūsu dievkalpojumi notiek Latvijas Apvienoto Metodistu baznīcas telpās Akas ielā 13. Par cik mums pašiem nav sava Dievnama, meklējām mājas kurās mēs jūtamies gribēti un laipni aicināti. Esam ļoti pateicīgi Metodistu draudzes lielai pretīmnākšanai un sapratnei radīt vietu un apstākļus mūsu dievkalpojumiem, kafijas pēcpusdienām un svētdienas skoliņai.

Rīgas evaņģēliskā draudze (RED) uzņemta LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas - tagad pārsaukta LELBP, Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca Pasaulē) draudžu sastāvā.

2009. gadā Rīgā dibinātā un Latvijā reģistrētā Rīgas evaņģēliskā draudze, 2010. gada pilnsapulce vienbalsīgi pieņēma draudzes mācītāja Klāva Bērziņa priekšlikumu lūgt LELBĀL virsvaldei to uzņemt savā draudžu sarakstā. Iemesls šim lūgumam, citu starpā, ir, ka draudze tādi pasvītro savu vēlmi būtu alternatīvai LELB draudzēm. Rīgas evaņģēliskā draudze darbojas 1928. gada Baznīcas satversmes ietvaros un ir plašās pasaules luterāņu kopienas draudze, pieņemot Kristus aicinājumā visus, kas Dievu mīl un meklē, kā to darījuši mūsu tēvi, bez jebkādiem laicīgiem vai politiskiem priekšnoteikumiem. LELBĀL virsvaldes locekļi piekrita lūgumam un 28. augustā jaundibinātai draudzei paziņoja, ka tā uzņemta LELBĀL. Papildus informāciju par LELBP var atrast mājas lapā