VALDES ZIŅOJUMS 2015. GADA KĀRTĒJAI KOPSAPULCEI 

2015. gada 13. septembrī.

Pārskata periods: 2014. gada 15. septembris – 2015. gada 13. septembris 

1) Draudzes nodibināšana un nostiprināšana

Draudzi nodibināja 2009. gada 20. septembrī, un Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (UR) to reģistrēja kā reliģisku organizāciju 2009. gada 30. novembrī. Latvijas likumi nosaka, ka jaunām draudzēm ir pirmos 10 gadus katru gadu jāpārreģistrējas. Valde gatavojās atkārtoti pārreģistrēt Draudzi, iesniedzot pārreģistrācijas dokumentus līdz 2015. gada septembra beigām. 

2) Draudzes garīgā darbība

Kopš 2014. gada kopsapulces, Draudze ir noturējusi 13 dievkalpojumus (tai skaitā šodienas). 2014. gadā kopumā kristīti 7 bērni, kristīti un iesvētīti 2 pieaugušie, laulāti 3 pāri un izvadīti 8 aizgājēji. 2015. gadā līdz šim kristīti 3 bērni, kristīti un iesvētīti 2 pieaugušie, laulāti 4 pāri un izvadīti 4 aizgājēji, viena no kurām bija Astrīda Ivaska no mūsu draudzes. 

Draudzes aktīvo locekļu skaits ir 70, kas ir gandrīz nemainīgs, salīdzinot ar 71 pirms gada.  

Draudze arī piedalijās vēlēšanās par jaunu LELBĀL arhibīskāpu un Klāvs Bērziņš arī aizbrauca uz arhibīskāpes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumu. Par Draudzes garīgo dzīvi Kopsapulcei tuvāk ziņo Draudzes garīgais vadītājs, prāvests Klāvs Bērziņš. 

3) Valde un vadība

2009. gada 20. sept., Draudze ievēlēja uz neierobežotu termiņu prāvestu Klāvu Bērziņu par Draudzes garīgo vadītāju, un ar 2014. gada 9. februāri ordinējām Ievu Puriņu, un turpinam darbu ar diviem mācītājiem. 

Draudzes valdē ievēlētas sekojošās personas:  2012. gada 16. septembrī Draudzes kopsapulce ievēlēja valdi sekojošā sastāvā: Andris Bērziņš, Klāvs Bērziņš, Dzintra Bungs, Ivars Embrekts, Viktors Melbārdis, Ivars Roberts Slokenbergs, Inga Tenisa, Toms Treifelds, Velga Vēvere. 2013. gada 8. septembrī no valdes izstājās Ivars Roberts Slokenbergs, un ievēlēja Ievu Puriņu un Rutu Zadziorsku. 

2012. gada 16. sept., Draudzes kopsapulce ievēlēja sekojošos revīzijas komisijas locekļus: Māris Slokenbergs, Ģirts Zēgners. 

Draudzes valde ir sadalījusi amatus sekojoši: Andris Bērziņš – Valdes priekšsēdētājs; Toms Treifelds – Valdes priekšsēdētāja vietnieks; Viktors Melbārdis – Kasieris; Biedrzine – Dzintra Bungs. Svētdienas skolu vada Ingrīda Kariņa-Bērziņa. 

4) Svētdienas skoliņa

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir sniegt ticības mācību Draudzes locekļu bērniem. Svētdienas skola pulcina Draudzes dievkalpojuma apmeklētājus vecumā no 3-13g. Nodarbības notiek kārtējo dievkalpojumu laikā, gan ar bērnu līdzdalību dievkalpojumā, gan arī atsevišķās mācību stundās baznīcas pagrabtelpās.  

Skolas darbība: 2014. – 2015.g. mācību gadā mēs tikāmies 12 reizes. Skolas nodarbībās piedalījās no 4 līdz pat vairāk nekā 11 bērniem. Nodarbības bērniem ir bez maksas; esam pateicīgi par draudzes finansiālo atbalstu, kā arī par atsevišķiem ziedojumiem materiālu iegādei. 

Mācību programma: Mācībām izmantojam LELB izdoto mācību programmu „Pieaugot Kristū.” Šis materiāls tiek papildināts ar Bībeles lasījumiem, dziesmām, rotaļām, darba lapām un radošajiem darbiem.  

Pasākumi: Skolas bērni ir vairākkārt uzstājušies draudzes sadraudzības pēcpusdienās, nodziedot garīgas dziesmas. Bērni ir arī kuplinājuši dievkalpojumus, kā arī svinīgi ienesot karogu Valsts svētkos. 2014. gada decembrī skola sagatavoja un uzveda Ziemassvētku priekšnesumu. Šī gada uzvedums pirmo reizi notika Kristus piedzimšanas Svētku dievkalpojuma laikā, kurā bērni piedalijās ar priekšnesumu. 2015.-2016. mācību gadā esam ieplānojuši 12 nodarbībās. 

RED Svētdienas skolas skolotājas: Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Inga Tenisa 

5) Labdarība

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir veicināt labdarību. Draudze vāc ziedojumus labdarības mērķiem no draudzes locekļiem, labvēļiem un plašākas sabiedrības Latvijā. 

Papildus uzdevums Draudzei ir būt par „labdarības tiltu” starp ziedojumu saņēmējiem un ziedotājiem Latvijā un ārpus Latvijas. Ar mūsu Draudzes starpniecību vēlamies rūpēties un garantēt, lai visi ziedojumi sasniegtu savu mērķi un nonāktu tur, kur tie paredzēti. Ja ziedojums ir bez konkrēta mērķa, tad Draudzes valde nolemj, kādam mērķim atvēlēt ziedojumu. Šis mērķis jau tiek īstenots – mēs palīdzam Zviedrijas luterāņu baznīcai nogādāt ziedojumus Latvijā un esam arī noslēguši jaunu vienošanos par šādu sadarbību ar Sv. Andreja draudzi Toronto, Kanādā.   

Zviedrijas luterāņu baznīca nodeva mūsu gādībā €4008,96, no kuriem €2583,65 ir jau noziedots dažādiem mērķiem, tātad atlikusi Zviedrijas luterāņu baznīcas nauda mūsu kontā ir €1425,31. 

Atsevišķi no mums uzticētās “labdarības tilta” naudas, draudze aktīvi savāca un ziedoja naudu pēdejā gada laikā. 2015. gada 28. martā draudzes valde arī nolēma ziedot €500,00 akcijai “Palīdzi Ukrainai”. Akciju nodrošina „Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonds”, koordinējot Ukrainā ievainoto civiliedzīvotāju un militārpersonu ārstēšanu un rehabilitāciju Latvijas ārstnieciskās iestādēs. 

2015. gada 23. maijā draudzes mācītāja Ieva Puriņa un valdes loceklis Viktors Melbārdis piedalijās svinīgā pasākumā bērnu un jauniešu centrā Ķegumā, kur draudzes vārdā pasniedza dāvinājumu jaunatvērtam centram. Atsaucoties uz biedrības Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” lūguma, draudze sarūpēja plašu klāstu ar grāmatām, žurnāliem un spēļu mantām kuras noziedojām lai bērniem un jauniešiem dienas centrā būtu izklaide. Kopējais dāvinājums izmaksāja €420,60. 

Turpinājām jau ierasto sadarbību ar Rugāju vidusskolu, skolas pirmklasniekiem sagādājot jaunas skolas somas ar burtnīcu un rakstāmlietu komplektiem. Ar to mēs palīdzējām Rugāju skolu pirmklasniekiem uzsākt 1. mācību gadu skolā. Šogad skolā bija 16 pirmklasnieki. Šī gada akcijai tika savākti īpaši ziedojumi €750,00 apmērā. No draudzes kases papildus ziedojām €675,20, kopā samaksājot €1425,20 par skolas somām un komplektiem. Rugāju skolu pirmajā mācību dienā, 2015. gada 1. septembrī, apciemoja prāv. Klāvs Bērziņš ar kundzi Edīti, valdes locekle Dzintra Bungs un nodeva sveicienus no draudzes. Kontaktus ar Rugāju pamatskolu uztur Dzintra Bungs. 

2015. gada 10. maijā draudze atkal noorganizēja Rugāju pirmklasniekiem ekskursiju pa Rīgu un ciemošanos Rīgas Evaņģēliskā Draudzē. Rugāju ciemiņus sagaidīja Lido atpūtas centrā un pēc kopīgām pusdienām un izklaidēm, Ruta Zadziorska vadīja interesantu ekskursiju pa Vecrīgu. Tad visi ekskursanti devās uz īpašu ģimenes dievkalpojumu Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Pēc dievkalpojuma baznīcēniem un svētdienas skolas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Rugāju ciemiņiem un mieloties ar ciemiņu gardajiem ciema kukuļiem.  

6) Finansu pārskats

Draudzes finansiālā darbībā, kopš pēdejās kopsapulces 2014.gada septembrī ir stabila pamatdarbība, bet viens liels darījums – pieņēmām dāvinājumā zemi, par kuras saņemšanu bija jāmaksā nodoklis. Zemāk pievienota finanšu tabula.

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS (EUR)

01/09/2014 - 31/08/2015

01/09/2013 - 31/08/2014

 

 

Kolekte

€ 2,870.45

€ 3,619.74

Citi ziedojumi

€ 2,708.69

€ 5,720.09

Kopējie ieņēmumi

€ 5,579.14

€ 9,339.83

Baznīcas nomas maksa

€ 957.29

€ 1,880.07

Ērģelniece, mākslinieki, saimniecības palīdze

€ 720.00

€ 805.87

Pārtika, lapiņu drukāšana un citi ar dievkalpojumu saistīti izdevumi

€ 729.85

€ 636.77

Svētdienas skolas izdevumi

€ 79.33

€ 0.00

Labdarības ziedojumi

€ 2,426.36

€ 5,567.21

Citi izdevumi (internet mājas lapa, administratīvie izdevumi, bankas komisijas)

€ 2,484.89

€ 541.90

Kopējie izdevumi

€ 7,397.72

€ 9,431.81

Atlikums

-€ 1,818.58

-€ 91.98


Vispirms par pamatdarbību. Draudzes kopējie ieņēmumi pēdējā gada laikā bija €5,579.14, ko veidoja kolekts €2,870.45 un ziedojumi €2,708.69. Skatoties uz kolekta ieņēmumiem dalīts uz vienu dievkalpojumu tie bija €220.80, kas ir salīdzinoši zemāks nekā iepriekšejos gados. Diemžēl tendence ir kolektei kristies, līdz šim neesam atraduši risinājumu, bet vismaz salīdzinot ar pamatdarbības izdevumiem mēs vēl stabili turamies.

Draudzes lielākie izdevumi bija baznīcas nomas maksa, kopā €957.29 un labdarbības ziedojumi €2,426.36. Mums daži dievkalpojumi pēdejā gadā notika Anglikāņu baznīcā, kur nomas maksa netika iekasēta. Nākamajā gadā varam sagaidīt stabilus €1,200 gadā, pēc jaunās vienošanās ar Metodistu draudzi. Ar dievkalpojumiem saistītie izdevumi darbiem (ērģeļniece, citi mākslinieki un saimniecības palīdze) sanāca €720.00, un citiem iepirkumiem (pārtikai, lapiņu drukāšanai utt.) sanāca €729.85.

Draudze 2015. gada jūlijā iegādājās 25 eksemplārus no grāmatas Ģimenes Bībele, par izdevīgu cenu pa tiešo no izdevēja. Grāmatas glabājās Metodistu baznīcā un tiks izmantotas svētdienas skolas un dažādu labdarības akciju ietvaros. Pirmā Bībele tika atdāvināta Rugāju pamatskolai kopā ar skolas somu dāvinājumu. 

Labdarības ziedojumu apjoms kritās no €5,567.21 līdz €2,426.36, tāpēc, ka iepriekšējā gadā ziedojumos ietilpa vairāk kā €4000 ziedojums no Zviedrijas luterāņu baznīcas kuru mēs palīdzējām izdalīt. Toties labdarības ziedojumu projektu apjoms arī pēdejā gadā bija dāsns, īstenojām vairākus jaunus projektus. Mēs arī noslēdzām līgumu ar Sv. Andreja draudzi Toronto, Kanādā, par labdarības tilta ziedojumiem, lai arī process ir lēni attīstījies un vēl neesam saņēmuši ziedojumus kurus varam nodot tālāk – to sagaidām veikt nākamajos mēnešos.

Ārpus dievkalpojumu un labdarības pamatdarbības, lielākā gada pārmaiņa ir zemes dāvinājums kuru pieņēmām. Pirms jau vairāk kā gada, latvietis no Austrālijas Eigits Timermans, mums piedāvāja saņemt dāvinājumā nekustāmo īpašumu – 2680m2 zemi zem dzīvojamās mājās Vaidelotes ielā 22, Imantā. Pēc darījuma izvērtēšanas to arī nolēmām pieņemt. Kā zemes īpašnieks mēs saņemsim piespiedu nomas maksājumus no dzīvokļu īrniekiem, kurus pārstāv “Rīgas namu pārvaldnieks”. Galvenais izdevums ir dāvinājuma nodoklis kas jāmaksā, pārņemot zemi savā īpašumā (€2,219). Precīzo nomas maksājumu apjomu vēl nezinam, jo tas ir atkarīgs no pārrunām ar “Rīgas namu pārvaldnieka”, bet zinot iepriekšējo gadu pieredzi, mums ir pamats domāt, ka tas nebūs zemāks par kādiem €1,880, pēc visiem izdevumiem (mums jāmaksā summa par “Rīgas namu pārvaldnieka starpniecību iekasējot īres naudu no katra dzīvokļa). Tātad pieņemt dāvinājumu atmaksāsies jau drīz pēc pirmā gada un nesīs naudas augļus kurus varam izmantot dāsnākā labdarības darbā. Ir protams arī iespējams, ka kautkad mums būs iespēju zemi pārdot dzīvoļu iemītniekiem – ja tāda būs, tad mēs varēsim iegūt kapitālu.

Tātad kopējais ieņēmumu un izdevumu atlikums pēdējo gadu laikā ir ar iztrūkumu €1,818.58, bet tikai dēļ dāvinājuma izmaksām kuras vēlākais divu gadu laikā atgūsim. Izrādās, ka draudzes uzkrājumi no iepriekšējo gadu kolektes un ziedojumiem lieti noderēja šī zemes darījuma īstenošanā, kas stiprinās mūsu finansiālo pozīciju nākotnē. Ja neskaita izdevumus kas saistīti ar dāvinājumu, atlikums pēdejā gadā būtu bijis €400.97. Draudzes bankas konta atlikums uzsākot darbības gadu 2014.g. 31.augustā bija €5571,49 un to noslēdzot €3,151.49. 

Draudzes kasierim vēl jāsagatavo un jānodod 2013. un 2014. gada VID atskaites. 

7) Draudzes mājas lapa un sabiedriskās attiecības

Draudze turpināja papildināt mājas lapu ar ziņām par draudzes darbību, par jaunās LELBĀL Archibīskapes konsekrāciju un citiem ziņojumiem. Valde turpinās mājas lapu attīstīt un pilnveidot, lai tā atspoguļotu Draudzes vērtības, sniegtu būtisku informāciju par Draudzes darbību un piesaistītu jaunus Draudzes locekļus. Papildus informācija par draudzes notikumiem arī ievietota draudzes Facebook lapā. 

8) Telpas

Draudze līdz 2014. gada decembrim īrēja Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas telpas dievkalpojumiem, svētdienas skolai un sabiedriskiem pasākumiem, bet saņēma atteikumu turpmāk izīrēt. Pēc dažādu alternatīvu izvērtēšanas, valde kopā ar draudzes locekļiem izlēma, ka vislabākais risinājums ir Metodistu baznīca Akas ielā 13. Metodistu draudze ir ļoti pretīmnākoša un izpalīdzīga un sadarbība ar draudzes vadību ir lieliska. 2014. gada. 1. decembrī noslēdzām telpu nomas līgumu par 100 eiro mēnesī. 

Metodistu baznīcā galvenais trūkums bija ēŗģeles. Lielās baznīcas ēŗģeles nav lietojamas un paši Metodisti tās neizmanto. Izskatot alternatīvus, atradām labāko variantu kā esošās harmonijas izmantošanu. Paldies valdes locekles Rutas Zadziorskas starpniecībai, harmoniju arī pārbaudīja ērģeļnieks Profesors Tālivaldis Deksnis un atzina to par labu esam. Draudze iegādājās klavierbeņķi lai mūsu ērģelniecei Solvitai Vanagai būtu ērti spēlēt un tātad atkal varam baudīt ērģeļu skaņas kā dievkalpojumā pienākas. 

9) Sabiedriskā komiteja

Draudzes sabiedrisko komiteju vada Edīte Bērziņa. Sabiedriskā komiteja gādā par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem un par baznīcas izpušķošanu īpašos gadījumos. Valde izsaka lielu paldies Edītei, kā arī visiem palīgiem par ieguldīto laiku un darbu gādājot par Draudzes locekļu labsajūtu.  

Rīgas Evaņģēliskās Draudzes valde