Garākās un karstākās diskusijas kopsapulcē izraisīja mācītājas Ieva Puriņas priekšlikums apsvērt iespēju rīkot dievkalpojumus katru svētdienu (bet ar kafijas padzeršanu un svētdienas skolu tikai reiz mēnesī). Ieva uzskata, ka ir potenciāli draudzes locekļi, kuri labprāt pievienotos mūsu saimei, bet viņiem ir svarīgi apmeklēt dievkalpojumus katru svētdienu. Spraigā diskusijā pārrunājām bažas par to, ka daļa no draudzes locekļiem nevarēs apmeklēt dievkalpojumus katru svētdienu un nebūs iespējams katrai svētdienai sarunāt mācītāju. Neskaidrs palika arī jautājums, cik daudz jaunus draudzes locekļus būs šādi iespējams uzrunāt. Papildus bažas radīja telpu apmaksas jautājums. Mācītājs Klāvs aicināja kopsapulcei balsot, un sapulce vienojās balsot par vienu no trīs variantiem: palikt pie esošās kārtības, ieviest dievkalpojumus divreiz mēnesī (vai reizi divos mēnešos), jeb arī katru svētdienu. Balsojumā vairākums nolēma par labu diviem dievkalpojumiem uz izmēģinājuma laiku, kas visdrīzāk būtu līdz 2017. gada vasarai. Sapulce uzdeva draudzes valdei izvērtēt, kad reāli varētu uzsākt šādu kārtību un tad to ieviest.

Pilns draudzes valdes ziņojums seko zemāk:

VALDES ZIŅOJUMS 2016. GADA KĀRTĒJAI KOPSAPULCEI

2016. gada 11. septembrī.

Pārskata periods: 2015. gada 13. septembris – 2016. gada 11. septembris 

1) Draudzes nodibināšana un nostiprināšana

Draudzi nodibināja 2009. gada 20. septembrī, un Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (UR) to reģistrēja kā reliģisku organizāciju 2009. gada 30. novembrī. Latvijas likumi nosaka, ka jaunām draudzēm ir pirmos 10 gadus katru gadu jāpārreģistrējas. Valde gatavojās atkārtoti pārreģistrēt Draudzi, iesniedzot pārreģistrācijas dokumentus līdz 2016. gada septembra beigām. 

2015. gadā draudze pārreģistrēja juridisko adresi uz Metodistu baznīcu, Akas ielā 13, Rīgā. 

2) Draudzes garīgā darbība

Kopš 2015. gada kopsapulces, Draudze ir noturējusi 13 dievkalpojumus (tai skaitā šodienas). Šī gada laikā kopumā kristīti 17 bērni, kristīti un iesvētīti 2 pieaugušie un izvadīti 5 aizgājēji. 

Draudzes aktīvo locekļu skaits ir 70, kas ir nemainīgs, salīdzinot ar 70 pirms gada.  

Draudzes valdes pārstāvji (Klāvs Bērziņš, Ieva Puriņa, Ruta Zadziorska) arī piedalijās LELBĀL Latvijas apgabala dibināšanas sinodē, kur ievēlēja māc. Kārli Žolu par prāvestu. Par Draudzes garīgo dzīvi Kopsapulcei tuvāk ziņo Draudzes garīgais vadītājs, prāvests Klāvs Bērziņš. 

Draudze pagājušā ziemā saņēma no Jēzus draudzes lietotas dziesmu grāmatas, papildinot krājumus lai visiem mūsu draudzes locekļiem būtu pieejamas grāmatas un nebūtu pilnie dziesmu teksti jādrukā katram dievkalpojumam. Kā pateicību Jēzus draudzei noziedojām €50.00. 

3) Valde un vadība

2009. gada 20. sept., Draudze ievēlēja uz neierobežotu termiņu prāvestu Klāvu Bērziņu par Draudzes garīgo vadītāju, un ar 2014. gada 9. februāri ordinējām Ievu Puriņu, un turpinam darbu ar diviem mācītājiem. 

Draudzes valdē ievēlētas sekojošās personas: 

a) 2015. gada 13. decembrī Draudzes kopsapulce ievēlēja valdi sekojošā sastāvā: Andris Bērziņš, Klāvs Bērziņš, Dzintra Bungs, Edīte Bērziņa, Viktors Melbārdis, Inga Tenisa, Toms Treifelds, Velga Vēvere. 2013. gada 8. septembrī ievēlēja Ievu Puriņu un Rutu Zadziorsku. 

2012. gada 16. sept., Draudzes kopsapulce ievēlēja sekojošos revīzijas komisijas locekļus:

Māris Slokenbergs, Ģirts Zēgners. 

Draudzes valde ir sadalījusi amatus sekojoši: Andris Bērziņš – Valdes priekšsēdētājs; Toms Treifelds – Valdes priekšsēdētāja vietnieks; Viktors Melbārdis – Kasieris; Biedrzine – Dzintra Bungs. Svētdienas skolu vada Ingrīda Kariņa-Bērziņa. 

4) Svētdienas skoliņa

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir sniegt ticības mācību Draudzes locekļu bērniem. Svētdienas skola pulcina Draudzes dievkalpojuma apmeklētājus vecumā no 3-13g. Nodarbības notiek kārtējo dievkalpojumu laikā, gan ar bērnu līdzdalību dievkalpojumā, gan arī atsevišķās mācību stundās baznīcas pagrabtelpās.  

Skolas darbība: 2015. – 2016.g. mācību gadā mēs tikāmies 10 reizes. Skolas nodarbībās piedalījās no 3- līdz pat vairāk nekā 11 bērniem. Nodarbības bērniem ir bez maksas; esam pateicīgi par draudzes finansiālo atbalstu, kā arī par atsevišķiem ziedojumiem materiālu iegādei. 

Mācību programma: Mācībām izmantojam LELB izdoto mācību programmu „Pieaugot Kristū.” Šis materiāls tiek papildināts ar Bībeles lasījumiem, dziesmām, rotaļām, darba lapām un radošajiem darbiem.  

Pasākumi: Skolas bērni ir vairākkārt uzstājušies draudzes sadraudzības pēcpusdienās, nodziedot garīgas dziesmas. Bērni ir arī kuplinājuši dievkalpojumus, kā arī svinīgi ienesot karogu Valsts svētkos. 2015. gada decembrī skola sagatavoja un uzveda Ziemassvētku priekšnesumu 

RED Svētdienas skolas skolotājas: Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Inga Tenisa 

5) Labdarība

Valde uzskata, ka viens no Draudzes būtiskākajiem mērķiem ir veicināt labdarību. Draudze vāc ziedojumus labdarības mērķiem no draudzes locekļiem, labvēļiem un plašākas sabiedrības Latvijā. 

Papildus uzdevums Draudzei ir būt par „labdarības tiltu” starp ziedojumu saņēmējiem un ziedotājiem Latvijā un ārpus Latvijas. Ar mūsu Draudzes starpniecību vēlamies rūpēties un garantēt, lai visi ziedojumi sasniegtu savu mērķi un nonāktu tur, kur tie paredzēti. Ja ziedojums ir bez konkrēta mērķa, tad Draudzes valde nolemj, kādam mērķim atvēlēt ziedojumu. Šis mērķis jau tiek īstenots – mēs palīdzam Zviedrijas luterāņu baznīcai nogādāt ziedojumus Latvijā un esam arī noslēguši jaunu vienošanos par šādu sadarbību ar Sv. Andreja draudzi Toronto, Kanādā.   

Zviedrijas luterāņu baznīca nodeva mūsu gādībā €4008,96, no kuriem €2583,65 ir jau noziedots dažādiem mērķiem, tātad atlikusi Zviedrijas luterāņu baznīcas nauda mūsu kontā ir €1425,31. 

2016. g. martā draudze nolēma noziedot €200,00 servisa suņu biedrībai Teodors, kas sagatavo suņu pavadoņus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pagājušā gada 18. novembra dievkalpojumā savāca €329,32 ziedojumos biedrībai “Ģimenes šūpulis”, kas pārvalda patvēruma māju un sniedz palīdzību grūtībās nonākušām, vientuļām un pamestām grūtniecēm un jaunām māmiņām, tostarp nepilngadīgām meitenēm. 

Turpinājām jau ierasto sadarbību ar Rugāju vidusskolu, skolas pirmklasniekiem sagādājot jaunas skolas somas ar burtnīcu un rakstāmlietu komplektiem. Ar to mēs palīdzējām Rugāju skolu pirmklasniekiem uzsākt 1. mācību gadu skolā. Šogad skolā bija 16 pirmklasnieki. Šī gada akcijai tika savākti īpaši ziedojumi €575,00 apmērā. No draudzes kases papildus ziedojām €1150,38, kopā samaksājot €1725,38 par skolas somām un komplektiem. Rugāju skolu pirmajā mācību dienā, 2016. gada 1. septembrī, apciemoja prāv. Klāvs Bērziņš ar kundzi Edīti, valdes locekle Dzintra Bungs un nodeva sveicienus no draudzes. Kontaktus ar Rugāju pamatskolu uztur Dzintra Bungs. 

2016. gada 8. maijā draudze atkal noorganizēja Rugāju pirmklasniekiem ekskursiju pa Rīgu un ciemošanos Rīgas Evaņģēliskā Draudzē. Rugāju ciemiņus sagaidīja Lido atpūtas centrā un pēc kopīgām pusdienām un izklaidēm, Ruta Zadziorska vadīja interesantu ekskursiju pa Vecrīgu. Tad visi ekskursanti devās uz īpašu ģimenes dievkalpojumu Metodistu baznīcā.

6) Finansu pārskats

Draudzes finansiālā darbībā, kopš pēdejās kopsapulces 2015.gada septembrī ir stabila pamatdarbība. Būtisks jaunums no iepriekšejiem gadiem ir papildus ieņēmums gūts no dāvinātās zemes nomas maksas (nekustāms īpašums – 2680m2 zemes zem dzīvojamās mājās Vaidelotes ielā 22, Imantā). Zemāk pievienota finanšu tabula. 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS (EUR)

01/09/2015 - 31/08/2016

01/09/2014 - 31/08/2015

 


Kolekte/Ziedojumi

€ 4,771.56

€ 5,579.14

Nomas maksa

€ 2,868.96

 

Kopējie ieņēmumi

€ 7,640.52

€ 5,579.14

 

 

 

Baznīcas nomas maksa

€ 1,200.00

€ 957.29

Dievkalpojumu/svetdienas skolas saistītie izdevumi (mācītāju, ērģelniece, saimniece, dziesmu lapiņu, pārtika, u.c.)

€ 1,409.22

€ 1,529.18

Labdarības ziedojumi

€ 2,309.21

€ 2,426.36

Citi izdevumi (internet mājas lapa, administratīvie izdevumi, zemes nodoklis, bankas komisijas)

€ 1,484.32

€ 2,484.89

Kopējie izdevumi

€ 6,402.75

€ 7,397.72

Atlikums

€ 1,237.77

-€ 1,818.58

Vispirms par pamatdarbību. Draudzes kopējie ieņēmumi pēdējā gada laikā bija €7,640.52, ko veidoja kolekts un ziedojumi kopā €4,771.56 un dāvatā zemes nomas maksa €2,868.96. Skatoties uz kolekta un ziedojuma ieņēmumiem 2015/16 gada griezumā, tas ir bijis salīdzinoši zemāks nekā iepriekšejos gados. Tomēr, pateicoties zemes noma maksājumiem kopējais ieņēmums virs vidējā. Un salīdzinot ar pamatdarbības izdevumiem mēs stabili turamies ar pozitīvu saldo. Turpmāk, zemes noma nesīs RED stabilu ieņēmumu apmēram četri tūkstošs EUR gadā. Totiess, RED arī ir kļuvusi par nekustāmo īpašumu maksātāju – gadā maksajot ap tūkstošs simts eiro.

Draudzes galvenās izdevuma kategorijas bija baznīcas nomas maksa, kopā €1,200.00, dievkalpojuma, svetdienas skolas un kafijas galda saistītie izdevumi kopā €1,409.22, labdarbības ziedojumi €2,309.21 un citi izdevumi (t.sk. nekustāmo īpašuma nodoklis) kopā €1,484.32.

Pēdējā gadā RED labdarbībai ir ziedojusi diviem jauniem projektiem - sabiedriskā organizacija „Ģimenes šūpulis” €329.92, un „Servisa suņu biedrībai TEODORS” €200.00, bet arī turpina atbalstīt Rugāju novada pirmklasniekus ar skolas somu un piederumu iegādi €1,729.89.

Draudzes bankas konta atlikums uzsākot darbības gadu 2015.g. 1.septembrī bija €3,155.05 un to noslēdzot 2016.g. 31.augustā bija €5,227.46. 

Draudzes valde ir iesniegusi un nokārtojusi savas saistības ar gada deklarācijām ko pieprasa VID ieskaitot līdz 2015.g. Pec gada mijas būs jaiesniedz deklarāciju par 2016.g. 

7) Draudzes mājas lapa un sabiedriskās attiecības

Draudze turpināja papildināt mājas lapu ar ziņām par draudzes darbību, par jaunās LELBĀL Archibīskapes konsekrāciju un citiem ziņojumiem. Valde turpinās mājas lapu attīstīt un pilnveidot, lai tā atspoguļotu Draudzes vērtības, sniegtu būtisku informāciju par Draudzes darbību un piesaistītu jaunus Draudzes locekļus. Papildus informācija par draudzes notikumiem arī ievietota draudzes Facebook lapā. 

8) Telpas

Draudze no 2015. gada janvāra nomā telpas Metodistu baznīca Akas ielā 13. Nomas maksa, ziedojuma formā, ir €100 mēnesī. Metodistu baznīcā pagaidām muzikālam pavadījumam izmantojam harmoniju. 

9) Sabiedriskā komiteja

Draudzes sabiedrisko komiteju vada Edīte Bērziņa. Sabiedriskā komiteja gādā par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem un par baznīcas izpušķošanu īpašos gadījumos. Valde izsaka lielu paldies Edītei, kā arī visiem palīgiem par ieguldīto laiku un darbu gādājot par Draudzes locekļu labsajūtu.     

 
Rīgas Evaņģēliskās Draudzes valde